Gebeden tot Maria

Maria bid voor ons, Stephanuskerk Hasselt

Maria, wij bidden tot u
Want God is in uw leven voorgegaan
Wat konden wij ons verwonderen
Dat hij een vrouw koos
Om een nieuw begin te bouwen

Maria, hoe kunnen wij ons in U verbazen
Hoe machtigen werden voorbijgegaan
Hoe rijken uitgeteld werden
Hoe u boven macht en kracht gesteld werd
Waar staat en man verworpen werden
Maar u het leven mocht laten komen
Maria, wees ons voorbeeld in eenvoud en geestkracht
Wees ons voorbeeld voor ontvangenis van Gods genade
En wees met ons zoals u bij Maria was
Zodat wij van blijdschap op mogen springen
En onze ziel de Heer mag prijzen
Zoals u, Maria, de Heer prijsde

Ons hart juicht om God, onze redder.
Want hij heeft op u zijn ogen laten rusten
Op u zijn onaanzienlijke dienares
Van nu af zal elk geslacht u prijzen
De machtige God heeft grootse dingen voor u gedaan
Zijn naam is heilig
Hij is barmhartig van geslacht tot geslacht
Voor wie Hem eerbiedigen
Hij heeft zijn kracht getoond
Door hoog moedigen uiteen te jagen
En hun plannen te verijdelen
Machtigen heeft Hij van hun troon gestoten
Maar geringe heeft Hij verheven
Hongerende heeft hij met goeds overladen
En rijken stuurde hij weg met lege handen
Hij is zijn dienaar Israël te hulp geschoten
Zoals hij dat beloofd had aan Abraham en zijn nakomelingen
Voor altijd

Maria bid voor ons.
In U zeggen wij dank in geloof, hoop en liefde.In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.+
Amen.

Kevelaerlof 2017, Basliek OLVtH Zwolle,
Foto: Lia Smit

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria
vol van genade
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria
Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van de barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet!

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,
tot u zuchten wij klagend en wenend
in dit dal der tranen.

Welaan dan, onze voorspreekster,
die meedogende ogen van u,
sla ze op ons!

En toon ons na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot,
o milde, o liefdevolle, o zoete Maria !